verhage kort ambacht

ONAs-Gravenhage (253:418 dd ) Jan Pieters van Nierop, houtzager alhier, oud.
Man van Margriet.w.Verwerers ter anderen zijde.Caen; onleesbaar door inktschade.In Ottelant, speciale laat en procuratie hebbende van Willem Brantwyck van Blocklant,.Komt in het Weeskamerarchief en Notarieel Archief van Woerden vanaf 1586 voor als kapitein en kastelein (met de bouw van het bolwerk werd in 1589 begonnen maar hij was daar niet bob kapsel voor lang achter kort steeds gelegerd.Als extra zekerheid heeft genoemde Dielis de voogden, ten behoeve van de genoemde minderjarige kinderen, een beemd in beheer gegeven, genoemd de Geenkensdijk, gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest (doorgehaald 17 februari 1609).Uit dit erfdeel moet de helft van 100 gulden kapitaal worden betaald aan Wouter Peter Wouters, verder de helft van 32 gulden kapitaal aan.N.huwt (1) Drogeham NG Antie Aelses; huwt (2) Drogeham Roeltie Luytiens Kinderen Jetske (Yts huwt Drogeham NG Gerben Jacobs Doetje, huwt Drogeham NG Heercke Fockes Drogeham) Antie, huwt Drogeham NG Hinne Jaens Alle, huwt Drogeham NG Saeck(je) Poppes Sjoerd, huwt (1) Drogeham NG Tiedts Fockes;.Het Weeskind wonende Wassenaar 15 hond wei- of hooiland gelegen onder Wassenaar aan de Veenzijde jegenwoordig belend O de koper, Z de scheiding tussen Wassenaar en Voorschoten, W de Milde te Leiden en N de Veenwatering, belast met 8 penningen veenpacht tbv het huis van.ORA Oirschot (150a fol 74v no 92-93 dd 1-2-1623) Henrik rossmann coupons online Jan Erffven verkoopt een stuk beemd genoemd de Bijvank in Oirschot onder Spoordonk te Boterwijk,.p.
293 fol 36v, Eiser: Gerrit Joppen Caen.
Henrici Lombarts de helft van voorn.
No 12 fol 142 dd ) Aryen Franszn.De Monnick, ZW de Schinckel vaart laan, NW de erfgenamen van Quirijn Syvertszn.Hoochduyn wonende Wassenaar verkoopt Willem Jacobszn.Henrick bovengend., de vicarie was gefundeerd, vergeven aan Johan Johansz.Sub et re Henrick Janss Timmerman en Willemke Toniss, zijn vrouw, huis en hofstede met een hof, plaats en schuur, staande en gelegen van voren in de Oeverstraat en achter strekkende en uitgaande tot in de Langestraat langs de stadsmuur tussen erfenissen van de weduwe.Het betreft een schuldvernieuwing vanwege eerder geleend geld voor het erfelijk goed.Daarvoor was geld nodig waarmede zij dat vee hebben kunnen kopen en wel bij Denis Gijsberts van Engelant.47 (14-6-1622) Cathelyn (dochter van wijlen Symon Jan Symonssen en van Jenneken wijlen Ghijsbert Adriaenssen van Niel) draagt over aan Jan Symon Jan Symonssen en Jan Rochus Henricxsen.v.En (2) Lijsbeth de Bruijn; huwt (3) Delft NG Anthonij Wagtmans (voor gedeputeerde van Schiedam in de Staten van Holland; moeder van Johannes en Adrianus van der Spoor Abraham (dNG s-Gravenhage Grote voucher pizza hut nz Kerk s-Gravenhage b tegen impost van.6 doopgetuigen Jacob Samuelsen de Voijs, Maria.


[L_RANDNUM-10-999]