Senaeve, "Het overgangsrecht van de wet van.
387ter, 1, 1ste lid BW kan, ingeval én van de ouders weigert de rechterlijke beslissing.b.t.OM deze redenen, (.Het probleem van niet-uitvoering van zijn beschikking.Tekst arrest.Het moet vermeden worden dat starbucks voucher malaysia de dwangsommen zouden oplopen tot een fabelachtig bedrag.Voordeel van de koppeling van de niet uitvoering geven aan het omgangsrecht aan de verbeurte van een dwangsom is dat het contact tussen ouder en kind snel hersteld kan worden zelfs afgedwongen.Zij menen aldus dat deze bepaling een prorogatie van bevoegdheid inhoudt zolang geen ander rechter geadieerd werd aangaande de inhoud van de verblijfsregeling (N.Ieper,.Vred 2012, 1-2, 13).In de concrete omstandigheden eigen aan de zaak acht het hof het niet aangewezen om, op grond van de problematiek van de temporele bevoegdheid van de kort geding rechter in eerste restaurant com coupon code 50 aan-leg (c.q.Het bedrag van de dwangsom moet immers voldoende hoog zijn om een afschrikkend karakter te hebben, en een bedrag van 750 euro per keer dat vader weigert of nalaat om het kind naar moeder te brengen, beantwoordt daaraan.
De appellante vordert voor het hof de persoonlijke verschijning van de partijen, minstens een sociale studie te bevelen dan wel minstens het kind te horen.
Wat betreft de vordering van de geïntimeerde tot het bekomen van een dwangsom vraagt zij deze als ontoelaatbaar, minstens onontvankelijk, minstens ongegrond af te wijzen.
De door vader aangehaalde reden van de weigering van de contacten door.O.Omgang is dus niet alleen een recht, maar zeker ook een plicht!Als volgt: om de veertien dagen van de vrijdagavond 18 uur tot de zondagavond 18 uur; om de veertien dagen de woensdagnamiddag tot 18 uur die voorafgaat aan het weekend waarin het recht op persoonlijk contact kan worden uitgeoefend; in de grote vakantie: in periodes.Dit op last van een dwangsom (een soort boete).Onverminderd strafvervolging kan hij de partij die het slachtoffer is van de miskenning van de in het eerste lid bedoelde beslissing toestaan een beroep te doen op dwangmaatregelen.Dus zij geeft het niet mee.».Ook het Openbaar Ministerie stelde in zijn mondelinge advies ter terechtzitting in hoofdorde de hoogdringendheid van de vordering in kort geding in vraag.Stelt dat voor de tenuitvoerlegging van de dwangsom artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing.Te dezen blijkt de eiser reeds sinds april 2010 te zijn verstoken van enig contact met zijn zoon M, wat als zodanig een essentieel problematisch gegeven inhoudt, niet alleen in het licht van de rechten van de eiser als vader, maar ook wat de belangen.Zij geeft thans aan meer bij papa te willen zijn, doch de beweegredenen daartoe lijken eerder van praktische aard cresco kort saldo te zijn en ingegeven door de weg van de minste weerstand en mogelijk wat meer luxe en vrijheid in het milieu van de vader.


[L_RANDNUM-10-999]