249 lid 2 Rv worden toegepast?
Als hij daartoe aanleiding ziet, of als een procespartij daartoe een gemotiveerd verzoek doet, kan hij daarna alsnog een mondelinge behandeling bepalen.Is echter jegens u als gedaagde h&m cadeaukaart saldo recent een IE kort geding zaak aanhangig gemaakt en vervolgens voor de zitting al weer ingetrokken, dan zou het mogelijk wèl kunnen lonen om louter voor de proceskosten, voor 3 september 2016, nog een nieuwe procedure te starten.Allereerst duidt de Hoge Raad het eigen karakter van het kort geding (rechtsoverwegingen.3.2 t/m.3.6).De Hoge Raad beantwoordt deze vragen als volgt.Openbaar, de zitting is in beginsel openbaar.
Dan mag de gedaagde hierop reageren.
Eiser sommeerde gedaagde in kort geding tot het staken van merkgebruik en als nevenvordering rectificatie van merkgebruik en misleidende mededelingen.
Specificatie en aannemelijk maken proceskosten, als de eisende partij de hoogte van de gevorderde proceskosten betwist, dan moet de gedaagde partij de kosten specificeren en aannemelijk maken.
1019h Rv) de werkelijk gemaakte (proces)kosten nationale cadeaubon saldo gevorderd worden.
In dit verband verdient nog opmerking dat het liquidatietarief een regeling bevat voor het geval de eiser het geding intrekt voordat de gedaagde een proceshandeling (kan) verricht(en welke regeling zich mede leent voor toepassing in kort geding.
Verzoek om beslissing van rechter omtrent proceskosten.
De aanhangigheid van het kort geding komt in beginsel te vervallen door een mededeling van de eiser aan de gedaagde, strekkende tot intrekking van het kort geding, tenzij gedaagde tijdig aan de eiser en de voorzieningenrechter mededeelt dat het geding desondanks doorgang dient te vinden.Volgens de Hoge Raad is de tweede zin van art.3.5.1 Indien de gedaagde een vergoeding van zijn proceskosten van de eiser verlangt, en de eiser betwist dat de gedaagde voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten heeft gemaakt of de hoogte daarvan bestrijdt, ligt het op de weg van de gedaagde om de kosten waarvan.Na het verstrijken van het termijn van veertien dagen, waarbinnen de gedaagde een proceskostenveroordeling kan vorderen, kunnen de kosten evenmin in een afzonderlijke procedure worden gevorderd.Schikking, de rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven.De schikking is een bindende afspraak.

Wat van praktisch belang is voor de rechtspraktijk is dat de Hoge Raad in deze uitspraak overweegt dat wanneer de eiser het kort geding intrekt, de zogeheten aanhangigheid van het kort geding niet komt te vervallen indien de gedaagde tijdig aan de Voorzieningenrechter meedeelt dat.
U vraagt hierin een datum voor een nieuwe zitting en vermeldt daarbij de data waarop de eiser en u verhinderd zijn.
Zij overwogen dat het intrekken van een kort geding niet kan worden aangemerkt als afstand van de instantie, zoals omschreven in artikel 249 en artikel 250 Rechtsvordering.

[L_RANDNUM-10-999]